Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Burkina Faso

Post Codes for all cities starting with P in Burkina Faso


Postal codes for all cities in Burkina Faso starting with the letter P are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Burkina Faso
Poun Pissi Pinou Pien Pèlla Pani
Pama Pousghin Piéga Pirkon Pia Poëssin
Piri Polla Pokarana Partiaga Palle Ponknonrin
Poucouma-Ramsa Peredouo Pokouro Pobanseo Panalateon Poïkoro
Pouga Pribar Passogo Pilogre Pèndogo Pingou
Petane Pendori Pagognankoudougauabogo Percoa Pickoutenga Peulh Prounkera
Pelinka Padambie Poira Piega Peulh Poltionao Pissiongo
Pelinka-Youmboura Pempendiangou Pkapira Poyo Pokamboulo Pogoro-Foulbe
Pissalé Pergbalembiro Peta-Kakisgou Paleon Poli-Peulh Pabio
Papale Piougou Piersselela Peramira Feted Pissini Palegre
Petel Karkalle Petabarabe Pissantin Patiarakuy Polkparara Pouyaoghin
Pikoinse Pienyeri Pougdiari Papayenga Paore Peterkoue
Porokuy Paranzo Pighgyiri Pampouna Piraogo Pombouro
Pindao Pambie-Sokoura Piena Pintouri Pognamadeni Poedego
Pangtinga Petalnelbe Pian Pollo Piga-Songodin Pihitenga
Passéna Pissa Pimpebougou Petanangue Pilaga Payegou
Piéga 2 Pasnam Petelgaoudi Pima Peteldaye Pontilyaga
Poédogo Pagou Peulh Petit Boro Poroinguin Pielgou Pieni
Parboa Perkoura Pampakuy Ping-Pore Petanaye Pissalgo
Pokienloaga Pioukouri Parkiri Pelkisga Paparce Pendiamboula
Pampangou Pogoro-Silmi-Mossi Poperi Pantaloana Pansiaka Pane
Poestenga Popro Pirgo Pouswaka Peulh Poussi Poni-Kienkire
Pisseguedin Poudiene Paspanga Pabo Pelem-Pelem Pobie
Pakoungou Pinguina Pogoro-Mossi Pohemtenga Petalbaye Pilede
Polobiessan Pitenga Poli-Mossi Pelcia Poré Peteldaou
Pouto Yarce Pankalougou Palboa Pissi-Sebgo Paviguibtenga Pirkou
Paraouigue Pouré Pampani Pelaboukou Pammonghin Popioho
Petareobe Prata Piga Petenangue Pouy Pousma
Peotenga Pilorghin Pouri Pampa Parougri Pagatenga
Pele Ponsomtinga Pendissi Pighin Piroucou Pyengou
Pougoumbiel Palla Pofona Potiamanga Pagomtoece Poura-Village
Petel Kotia Pèrko Pargou Pépin Pendemtenga Pougnerkougri
Petalkoulerou Pougnango Pintiagou Pelegtanga Pognankare Passem-Noguin
Pellé Pentinga Penkatougou Pognoa-Tikonti Posso Pétéga
Passintinga Pinre Pissiga Pissai Pindie-Badara Pathiri
Pella Tibtiguina Palal-Sambo Pana Pouleba Pouswaka Pittyn
Pawamtore Palsegue Pissi-Zaoce Pognoa-Sankoado Pentouangou Pomain
Penpigdou Peyeri Pèlga Payiri Poessi Padanfoani
Poya-Obaga Popomou Priwe Pélhouté Ponga Peele
Pougouzaibaogo Petit-Samba Pikieko Poëssé Pourra Palokin
Perkouan Poura-Mine Pensa Pouni Nord Padema Pobe-Mengao
Pissila Pibaore Pouni Perigban Pilmpikou Po
Pouytenga Pabre Peni Piela Poa Poura
Pompoï Pa Poni Passoré Pobouro Panga
Pélignan Piéré Poya Pontiéba Pala Pina
Pounkouyan Payalo Pourou Panamasso Poin
Panassin Pouswoko Pro Pano Passin Pahin
Poupourou Pougoudou Pébiou Pakole Pibsé Pakoro
Pouarougou Perakuy Pouanyoukandi Patambima Pié Poundou
Pitmoaga Paradé Pékuy Passakongo Passabou Pori
Pankélé Pilimpikou Pangogo Pagou Poulallé Panian
Pouima Pittenga Poro Pansi Pini Poka
Pagalaga Pogoro Pèlsé Pissélé Petel-Habe Péoukoye
Pétéguersé Pétégoli Pahounde Piladi Pèm Pétabouli
Pétoye