Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Iran

Post Codes for all cities starting with H in Iran


Postal codes for all cities in Iran starting with the letter H are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Iran
H̨oseynī H̨amīdīyā Hasanābād H̨oseynābād Hemmatābād H̨orr
Hādīābād H̨ojjatābād H̨ājjīābād H̨abībvand Halashī H̨amīdīyeh
Hameh Kasī Hejrat H̨abībābād Hendūkosh Hārūnī H̨abashī
H̨aşār H̨eydarābād H̨ājjī Kolā H̨oseynābād-e 'Olyā H̨alīmābād H̨akān
Hāshemābād H̨akīmābād Hīzaj H̨eshmatīyeh Harā H̨asanlū
H̨omeyl H̨eydarkhānī H̨asan Qeshlāq H̨āreşābād Hanaga Hamgīn
Haryān Herīs H̨amzehābād Haft Chashmeh Hūtan H̨ājjīlar Qal'eh
Hurmuzābād Hūnejān Hasht Bandī Yek H̨oseynābād-e Kālepū H̨okmābād Haft Cheshmeh
H̨okmī Hājjīābād H̨oseynābād-e Qorqī H̨anā Havānīrūz Harand
Harāt Handījān Harsīn Hājīābād Hamadān Hashtrūd
Harīs Hormozgān Hodār H̨omeyrī Hīt Hīchān
Harīdowk Holor Hīdūch Hongūyeh Harang Hormoz
H̨ājjī Khādemī H̨asan Langī-ye Bālā Hūshak Hūd Harm Hūkerd
Herbedān Halīleh H̨oseynābād-e 'Alam Khān Hellak H̨akīm Bāshī-ye Bālā H̨ājjīābād-e Ghūrī
Hezār H̨asanābād-e Sanjarlū H̨asanābād-e Tol Kamīn H̨esāmī Harāyjān H̨esāmābād
Hendījān Hanzā H̨affār-e Sharqī H̨amīdābād Hūtak Hejdak
H̨asankhūn Haft Gel Hoveyzeh H̨ājjīyeh Hūfel-e Gharbī H̨alāf-e Yek
Hafshejān Hārdang H̨asanābād-e Tang Bīdkān Harātomeh Harchegān Hūreh
Hūyah H̨oseynīyeh H̨eydarī H̨asanābād-e Ābrīzeh Haft Shūyeh H̨aşşeh
Hūmān Hendavālān Halūsh Hendūdar Hafteh Hazāveh
H̨aramābād H̨oseynābād-e Nāz̨em H̨oseynābād-e Shāmlū H̨oseynābād-e Mīsh Mast H̨eydareh-ye Posht-e Shahr H̨asanābād-e Shavarīn
H̨oseynābād-e Bahār Hārūnābād H̨ātamābād Hashamīz H̨ājjīābād-e Ātashgāh Hezār Khānī
H̨eşārāmīr H̨amāmak Hamadānak H̨ey Hameh Sīn Haft Jūy
Hashtgerd Hīv H̨asanak Dar H̨ājjī Tappeh Hezār Jolfā Hemmatābād-e Zamānī
H̨eşār Kharvān Hīdaj H̨alab Halīdasht Hendelābād Hendū Kolā
Hatkeh Posht Harī Kandeh Hangābād H̨ammāmīān H̨amīd Hūnestān
Hūlāsū Halestān Herţeh Kolā H̨ājjī Mah̨alleh Hachīrūd Hendī Kandī
H̨ājjī Khvosh H̨oseynābād-e Malek H̨ammām Qal'eh H̨ājjī H̨asan Haq H̨ājjī Kalāteh
H̨ājjībehzād H̨asan Ţabīb Hey Hey H̨ājjī Sarā H̨ājjī Balkhān H̨ālī Ākhvond
H̨ashkovā H̨asan Khān H̨ājjī Taqī H̨alaj H̨ātem Qal'eh Hashatjīn
H̨ājjī Kord Hind Khāleh H̨asan Kandī Rūd Hājjī Qūshān H̨ājjī Bekandeh H̨asan Rūd
H̨ūrī H̨ūrīān Hargalān Hashtpar Hovarsīn Hashtīān
H̨ammāmlār Hervī Hareh Dasht Hīr H̨akīm Qeshlāqī H̨avīq
Haftvān H̨ūr H̨amzeh Kandī H̨amlābād Hadar H̨īq
Hūjqān Hendevān H̨abash-e 'Olyā H̨āshīyeh Rūd Harzand-e Jadīd Hūrānd
Hādīshahr