Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Iran

Post Codes for all cities starting with P in Iran


Postal codes for all cities in Iran starting with the letter P are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Iran
Palangābād Pīrān Posht-e Rūd Pālūr Pākam Pol Borīdeh
Peysarā Pā Sefīd Pīveshk Posht Jīn Pīrūz
Panbeh Chūleh Pā Pashīndeh Pāyandeh Parvaraq Parak Pūdeh
Pāygaleh Penjam Shukārī Pādegān Nazāmī Pīrbast Lūlmān Pādegān Badrābād Pādegān Eslāmī Emām Rezā Pārīz
Pīrvāsh Soflā Pāyīn Gonj Afrūz Pervcheh 'Imrānshahr Jadīd Golbahār Pāygaleh Havāī Nūzheh Pol-e Sefīd Pardīs
Pākdasht Poldokhtar Pāveh Pāsārgād Pirānshahr Pārsābād
Pozm-e Teyāb Polān Pīshīn Pārūd Pashāmak Pīrdān
Pīp Patakān Pīr Pey Posht Podol Pol-e Sharqī
Pūlād-e Qāsemī Pāqalāt Pīrānch Paskūh Pang Posht-e Lor
Pāskhan Pahlavān Koshī Pol-e Fahlīān Pālangarī-ye Now Pehūn Patak-e Jalālī
Patak-e Beygdelī Posht-e Pīān Pordanjān Peykān Pelārt Pīr Bakrān
Pīleh Varān Posht Qal'eh Pahleh Pol-e Dokhtar Parān Parvīz Pelleh-ye Bābā H̨oseyn
Pīrābād Pāpī Khāldār-e 'Olyā Poshteh Pasāveh Pol-e Band Pahneh Bor
Palangān Parlūk Pāygelān Pīshvā Parandak Parsbānaj
Peyghambar Pārchīn Pīr Tāj Pas Kamar Pīveh Zhan Paskūhān
Pāpāleh Pīr Yūsefīyān Pīr Zāgheh Pūst Kolā Pūl Pāshā Kolā
Pahneh Kolā-ye Shomālī Parmeh Parchī Kolā Pol Gardan Pīshanbūr Pey Kolā
Perū Polsarā Pāsand Peţrūd Pasveh Pīchak Mah̨alleh
Panj Peykar Pīsh Kenār Paresh Kūh Pas Poshteh Pashmak Panādeh Parsah Sū
Poshtīr Polkū Pāch Kenār Polī H̨ājjī Pahmadān Pāsang-e Bālā
Pīr Kolā Chāh Parkā Posht-e Mehdīkhānī Posht Mesār Pīsheh Var Pīshkhān Pīleh Dārbon
Pāshkam Pīsh Kamar Pūnel Parehsar Pīsh Qal'eh Pīr Harāt
Pīr Boz Patah Vīr Pekājīk Palāsī Pārām Payām
Pīr Bālā Parīkhān Pīr Kandī Poldasht Pīrāyūvātlū