Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Maldives

Post Codes for all cities starting with A in Maldives


Postal codes for all cities in Maldives starting with the letter A are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Maldives
Adha Always Happy House Adhoo Alfaa Abulagheege Araliya
Aafaadu Aahethi Alikilegefaanu Magu No. 2 / 10 Anaabaaru Ashaariz Asreemaage
Amaraa Athassaagiri A D Villa Aabaadhee Aammu Ufa Akirifushi
Asima Manzil Asnaf Azum Ameenee Gulshan Anasam Anti Corruption Board
Athagasdhoshuge Athireege Athireege Aage Athiri Veli Attorney Generals Office Audit Office
Alhivilaa Ameeraa Manzil Aanooru Asaree Asaree Fehi Asareege
Aadhuni Aahama Anaalu Amna Ashi Athirimatheege
Aaishaa Abaarana Aimaa Alikuraage Ali Havaa Asiyaa Manzil
Arivaru Aagaraage Aanandhu Abaanaa Agra Alunthila
Araa Raiy Kuri Airy Almond Villa Aamuleege Asfaam Alanaasimaage
Alanaasimaage Aage Anzaaneege Asseyri Abudhurahmaan Aabaadhu Aimirani Akiri
Albian Store Alia Furniture Mart Alia Saw Mill Alifu Atoll Fihaara Arum Lily Atoll Post Building
Aaniru Andharusavaa Aafalge Aagisaa Manzil Aanu Aanuveli
Aasaanee Aavaaz Aavina Adhunee Aage Adhuni Aifa
Ainaa Air Dawn Alamanda Alhige Ali House Alimas Vaadhee
Alishaa Andalus Andhaaseege Ansaanaa Arooshaa Manzil Assariyaa
Affection Night Anulaaris Asaree Aage Asaree Gomaa Asaree Handhu Asaree Hiyaa
Aahiyaa Aahiyaa Gulshan Aahiyaa Irumatheebai Adheel Jaleel & Brothers No. 1 Alinooru Aminiya School
Andromoeda Asteroids Andhaleebuge Areeka Abbasaa Al Aan
Amery Aishath Manzil Aabidhaa Manzil Aafini Amfaa Athamaa
Athamoo Araarootuge Alhifashuvi Aage Aibahaaru Ab Villa Alamaage
Ameelee Manzil Areeba Arizona Asaas Abaa Asbaabu
Ajumee Star Alidhufffaru Atharulaage Annaaruge Astral Astral Aage
Aasam Alinaru All Paris Almaas Aseynaa Aafathis
Aaraamuge Aazaadhe Vaadhee Athakuri Athamaa Plazaa Aidhooge Air Cool
Anbareege Anbuge Ashifaa Aasnaa Amazon Aabageechaa
Aakaash Aaroa Aasiyaanaa Villa Aasmaanuge Ahi Ahigas
Ahigasdhoshuge Angelica Anoanaage Axel Aala Aazaadhee Gulshan
Angoorumaage Aashiyaanaa Araneedha Aseyge Araa Rihi Alcyon
Aagaraa House Aaru Alia Flat Asru Ahmaan Alhi Fashuvi
Alhifashuvige Alhifehi Anti Fabric Amenity Amsaa Villa Araa Handhu
Afsaanaage Aruzaana Aswaan Asward Atlanta Aakaash Villa
Arutha Alaka Ahuliha Alia Araaroot Villa Areej
Arimatheege Asal Addoo Addoo Villa Addooge Addooge Aage
Asjehige Aaufaa Aagulshan Avidheyge Altar Atholhu Vehi
Annaaru Antares Ankara Adt No. 2 Store Asaree Pearl Asaree Vilu
Aajeenaa Achieve Alarm Anoomaa Anzaaneege Aage Aakuri
Ahmadhee Aabaadhu Angaa Villa Angaagau Angaagau Uthurubai Assidha Aamuranga
Aarunooruge Adhaarasamge Ambries Aashiruvaadh Amaan Asseyri Asseyri Hiya
Almeeriyaa Amsaa Aamuli Aapiyaa Avihi Alifusheege
Abeeru Abeeru Aage Areesh Ahmadhee Baazaaru No. 7 Fihaara Aasmaanu Villa Asyoothu
Aafehi Acropolis Adimagu Azalea Agi Anaa Villa
Andaapool Aage Andaapool Lodge Andaapool Villa Andaapoolge Andaapoolmaage Arinagaage
Asfaru Ajamee Poolge Aaroadhi Albeedo Aris Alcyon Traders
Aahiyaa Villa Aguleemuge Afeesha Ali Thari Ameelee Hiyaa Afzaa
Alivaage Aagas Aabin Aabuhavaa Aaveli Acacia
Agoohaa Aidha Aina Adams Ali Aabaadhu Alihuras Angsanaa
Aroma Atha Athafaiy Axilaris Arrow Villa Aadhilleege
Aanooraanee Aarukore Villa Aazamaan Adharan Al Madhrasathul Arabiyyathul Islamiyya Alimasge
Alimasge Irumatheebai Alires Arihiyaa Aroodhaage Asdhoo Asisa
Asrafee Villa Avi Araa Iru Athletic Association of Maldives Ahimaage Ahimaage Aage
A Rasheed Fihaara A S Store Aasthaana American Star Arabian Villa Avenue
Aa Alimas Addana Amaaz Aishaa Manzil Araa Raiy Niru Askaru Villa
Annaarumaage A D Reed Anbumaage Aluvimaage Aluvimaage Aage Aakakaage
Aakakaage No. 1 Aanadhu Abadhahhiyaage Alimathaage Aadhaige Alpine
Anemone Aidam Wood Atlanta Ge Aurora Almaas Villa Alividhuvaruge
Aailaa Aai Behey Court Addu Atolhu Gamaa Behey Section Ah Store Alia Buliding Alia Butik Almaazaa
Amshaah Arusheef Asrafee Hiyaa Asrafeege Asuru Hiyaa Asurumaa Villa
Asurumaage Athamaa Store Aumiskiy Aveelaa Alafaru Alhivilaage
Alihaa Arena Asaree Villa Athamaa Villa Axis Araa Thari
Alaniru Alavaluge Addooge Dhekunubai Andhunge Asseyrige A M House
Aazaadhuge Alcove Ali Ankaa Athafaru Athena
Azzaam Villa Autum Glory Azora Autoage Aaroashan Abuhareege
Andhunkosheege Avi Roalhi Arctic Loon Albania Ali Handhu Ali Handhuvaruge
Alifas Aligaa Asia Aathari Abuhaa Ail Haven
Angaagiri Aston Villa Araa Kuri Alidhooge Anaaru Kalee Anbaraa
Athamaage Atharumaage Atharumaage Aage Anbugasdhoshuge Aathila Amaanee
Aman Aabaadhu Adk Hospital Andhunkosheege Aage Augusta Ali Kuri
Ali Reef Alinaru Hiyaa Alinaru Lodge Alinaru Villa Alinarumaa Alinarumaage
Aanika Apple Green Ageedhuge Aagadhage Afsantheen Alaska
Asaree Handhaan Adhangau Ari Fan Ahimoo Asian Village Aaishaa Villa
Aanam Almaan Akarakara Asseyri Vaadhee Aa Lily Aabaaru
Aage Aaraasth Anfas Asru Hiya Askani Aares
Ash Lin Asmas Alvaan Aahi Aila Ali Udhares
Anjalee Villa Akeelaa Alfresco Alice Spring Asni Azlifa Manzil
Arifa Manzil Aa Ali Aasmaan Manzil Album Aazaa Asseyri Aabaadh
Athireehiya Angaga Athuruga Asdu Alimatha Alifushi
Angolhitheemu