Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Uzbekistan

Post Codes for all cities starting with K in Uzbekistan


Postal codes for all cities in Uzbekistan starting with the letter K are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Uzbekistan
Kadim Karatepa Kayragach Kipchak Kujgan Kaxramon
Kiyali Kulla Kiyalichek Karasuv Kushtepa Karakalpak
Kizil dexkan Kunchi Karabagish Karakurgan Kavunchi Kushchi
Kanalbuyi Kairma Kumakay Kushtepa Saray Kadaksin Kapa
Karateginchi Kattapalvan Kesakkishlak Kurtki Kirgizkurgan Kumshaydan
Kara yantak Kizil Kuprik Kugay Kizil bayrok Kozikurgan Kurgancha
Karatait Kirovabad Kuprik bashi Kutarma Kavalyamaxmud Karaxani
Kokcha Karoli Karakul Karaun Karaxoja Kazan
Kogon Karaul Kalaychorbok Kizilravat Kokishtuvan Kurgan-Romitan
Kulixovli Kulxatib Kumushkent Kungrad Kudryashix Kangli
Karashtal Karimbobo Kashkarimakay Kaxat Koshtegirman Kapayangi
Karakuyli Karayantak Kashkarkishlak Kum KapaSaray Kashkar
Katta-Turk Kirklar Kiyalikurgancha Kumkiyali Kaldushan Kichik-yangi
Kokand bay Kokand Kizilkushin Kuva Kuchkarchi Kuvasay
Karajiyda Kumtepa Kurgantagi Katput Kiziltepa Kumirchi
Kuvirboshi Kizilkiyak Kumarik Kara-kul Katta Kashkar Katta Kenegas
Kirgiz Kaptarxana Kurgantepa Kamar Komintern Kungirat
Kurganabad Kakir Kaynar Kizil-kakir Kudash Kushkunak
Kzyl-Oktyabr Karasakal Katartal Ketmonchi Kipchoksuv Kurik
Kuytosh Kichanov Karayantok Kuyovboshi Karakishlak Kirkkishlak
Kushkand Karabdol Kusa Kutlug yul Kayirma Kerez
Kattyagar Kerder Krantau Kutankol Kukkuz Kuralpa
Kyzylkala Kamys-Aryk Kenes Kok-Kol Kosterek Kyzyl-Ozek
Kilchinak Kyrkkyz Kyzylkum Kanlykol Kogam Kosjap
Karabuga Karakol Karaozek Karshygaly Koybak Kazanketken
Kokshiel Karakalpakiya Kok-darya Kokli-kol Kors-Jap Kyrk-kyz
Kyzyl jar Kitay Kuyik-kupir Kylychbay Kara-jar Kazaxdarya
Karatau Kirpichnyy Ketenler Karateren Kaltaminar Kukcha
Kumbaskan Karabayly Kulab Kumjykkyn Karabog Karaskan
Kushan Karkidan Karnon Kalgandarya Karashaxar Kasansay
Kukumbay Kumkurgan Katagan Katta kurgancha Katta mogol Kayki
Kozok ovul Kizil Rovot Karateri Katta Ulmas Kemaboshi Koshchek
Kalisho Karapalvan Kok yor Kalkon-Ota Keskanterak Karmana
Kuyimozar Kara-kata Kattagan Karakuduk Katta-Ij Kizilcha
Kuktepa Keriz Kukpatas Kulkuduk Karacha KukSaray
Kushxovuz Kavchin Kuchkak Karakiya Karatelpak Kukdala
Kuriksay Karakamar Kashka Kerait Kamashi Kamay
Kishlik Kizil-kishlak Kukbulak Karshi Kasan Kamilan
Kasbi K. Rustamova Kitab Kukjar Karakum Karlik
Kunchikar Kutchi Kenguzar Kozok Kushtegirman Kalta
Kuxnafazli Karamuras Karasirak Kosagaron Kildon Kirkshodi
Kalbog Kattakurganarik Kavchinon Kavola Kaynama Kushtamgali
Kattakangli Kaychili Kiyat Koracha Kurli Karamuyun
Karapchi Kulbosti Kara-yantok Katta naymancha Koraguppa Kurilish
Kattakurgan Kanda Karakissa Karasay Karatash Kiykim
Kudrat Kurgan Korateri Koratuxum Kuksokol Karakusok
Kupaki Kadan Kattakurpa Kattaming KKSO Kimyogarlar kurgani
Kamangaran Kayrokli Kulkishlak Kuykishlak Karabulok Karnab
Kuvondik Kuzibokar Kizil Tong Kizilabad Karvan Katagon
Kayran Kunchikish Kizirik Kafrun Katta-karshi Kirpichnyy zavod
Kizil gul Kizil tulkin Kakaydi Kanogat Kattavaxshivar Ketman
Kizilaskar Kucharsay Kumkurgan kishlak Katta Sufiyon Kallamazar Kultepa
Karaxan Karashik Kizil tog Karaxitay Kuyun Kukaral
Kurganchi Kuyoshli Karabay Koronkul Kushkurgan Kirsadok
Kizil-shark Kushagach Keles Kirarik Kukterak Kipchok
Kizil-kuprik Kizil-shalola Kuruvchi Kumushkan Kerovchi Kirkkizabad
Karasu Kuchlik Kangali Kavardan Kiyos Kukani
Karayontok Kizilrovot Kulankarabog Kaxraman Karaman Kupalik
Kanagas Kumyap Kuroklar Karvak Kizil kuch Kishlak-kishlak
Kushchi-Kattabog Kaltayap Karakash Karamazi Kirkyop Katta bog
Kormish Kuriktom Kattatepa Kупалик Kанагас Kарвак
Kалтаяп Kормиш